Friday, May 20, 2005

Trainings/Verkoopovereenkomst

T R A I N I N G S/V E R K O O P O V E R E E N K O M S T

Ondergetekenden:

1. De heer / mevrouw ……………………….., wonende te ……………………, hierna te noemen ‘opdrachtgever’,

en

2. De ………………………… , gevestigd te …………… , hierna te noemen ‘opdrachtnemer‘,


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- Opdrachtgever eigenaar is van het paard ‘…………………………‘, geboren op …………………………., ingeschreven onder levensnummer …………………;

- Dit paard een afstamming is van …………………………..;

- Opdrachtgever bovengenoemd paard wenst te laten trainen door opdrachtnemer, en

- Opdrachtgever bovengenoemd paard wenst te verkopen en dat opdrachtnemer hierin zal bemiddelen.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. Opdrachtgever zal op ………………………….. het paard aan opdrachtnemer afgeven ten behoeve van verkoopdoeleinden gelijk opdrachtnemer het paard van opdrachtgever in ontvangst zal nemen.

2. Het paard zal door opdrachtnemer gehuisvest worden op haar Stal te …… (Plaats). Opdrachtnemer zal het paard naar beste weten en kunnen huisvesten, verzorgen en trainen.


3. Opdrachtnemer zal het paard aan potentiële kopers te koop aanbieden. Hierbij zal het paard door opdrachtnemer op professionele wijze worden gepresenteerd (voorgereden).

4. Opdrachtgever zal het paard aan opdrachtnemer voor de duur van tenminste ……………………. maanden beschikbaar stellen. De kosten van onderhoud, verzorging, stalling en training gedurende deze periode komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen:
Stalling: €…
Training: €…
Hoefsmid: pm
Dierenarts: pm
Deze kosten dien bij vooruitbetaling te worden voldaan middels overmaking op bankrekeningnummer:…………………………..


5. Opdrachtnemer is gerechtigd om het paard van opdrachtgever te verkopen voor een bedrag ad ………………….. euro. Ingeval het paard door opdrachtnemer voor een hoger bedrag wordt verkocht komt het verschil tussen dit bedrag en het bedrag ad ………………… euro opdrachtnemer toe. Daarbij ontvangt opdrachtnemer van opdrachtgever bij verkoop van het paard een direct opeisbare provisie ad 10% van de koopsom.

6. Indien gewenst vermag de potentiële koper het paard laten keuren door een dierenarts. Alsdan dient het paard binnen een straal van 40 kilometer berekend vanaf de stal van opdrachtnemer gekeurd te worden. De kosten hiervan komen voor rekening van deze potentiële koper dan wel van opdrachtgever.

7. Het is opdrachtnemer niet toegestaan het paard te vervoeren dan wel op een ander adres te huisvesten zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever. Uitzondering hierop is ingeval het paard dringende veterinaire zorg behoeft en terzake hiervan vervoerd dient te worden.

8. Indien het paard na het verstrijken van de termijn zoals genoemd in punt 4 dan wel een termijn zoals partijen die zijn overeengekomen niet is verkocht zal opdrachtnemer het paard onverwijld aan opdrachtgever weer beschikbaar stellen. Evenwel zal opdrachtgever aan opdrachtnemer provisie (zoals bedoeld in punt 5) verschuldigd zijn ingeval het paard binnen 3 maanden nadat het paard niet meer bij opdrachtnemer gehuisvest is door opdrachtgever dan wel door derden verkocht wordt.

9. Indien opdrachtnemer namens opdrachtgever een verkooptransactie van het paard realiseert dienen navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:

a. partijen zullen een door opdrachtgever opgestelde dan wel goedgekeurde koopovereenkomst ondertekenen;
b. het paspoort en het stamboekpapier van het paard zal door opdrachtgever aan opdrachtnemer dan wel aan de koper eerst worden verstrekt nadat de koopsom aan opdrachtgever is voldaan, en
c. opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd om namens opdrachtgever als bemiddelaar op te treden.

10. Ingeval van calamiteiten – waaronder verstaan opgetreden aandoeningen bij het paard – is opdrachtnemer verplicht opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen.

11. Opdrachtgever is verplicht het paard op verzoek van opdrachtnemer op te halen binnen een termijn van 1 week nadat opdrachtnemer hiertoe het verzoek heeft gedaan, waarbij een nadere motivatie zijdens opdrachtnemer niet vereist is.

12. Opdrachtgever is gerechtigd het paard te allen tijde op te halen en derhalve deze overeenkomst te doen eindigen echter met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 4 en artikel 8, waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer tevens de kosten zoals vermeld in artikel 4 aan opdrachtnemer verschuldigd is tot en met een periode van 3 weken nadat het paard is opgehaald.

13. Alle eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden berecht door de rechtbank te …………………………, voor zover het niet gaat om geschillen waarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.
Aldus in tweevoud opgemaakt te ………………, d.d. ……………….. en ondertekend

………………………… De heer / mevrouw
………………………..
opdrachtgever opdrachtnemer

0 Comments:

<< Home