Friday, May 20, 2005

Verkoop/Bemid.overeenkomst

V E R K O O P/B E M I D D E L I N G S O V E R E E N K O M S TOndergetekenden:

1. De heer / mevrouw ………………, wonende te ………………., hierna te noemen ‘opdrachtgever’;

en

2. De heer / mevrouw …………….., wonende te …………………., hierna te noemen ‘opdrachtnemer‘,


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- Opdrachtgever eigenaar is van het paard ‘……………‘, geboren op …………………, ingeschreven onder levensnummer ………………….;

- Dit paard een afstamming is van ………………………;

- Dit paard door opdrachtgever van opdrachtnemer is gekocht op ………….. zulks voor een koopsom ad ……………. euro;

- Opdrachtgever bovengenoemd paard wenst te verkopen en dat opdrachtnemer hierin zal bemiddelen.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. Opdrachtgever zal op ……………….. – of zoveel later indien dit voor opdrachtgever wenselijk is – het paard aan opdrachtnemer afgeven ten behoeve van verkoopdoeleinden gelijk opdrachtnemer het paard van opdrachtgever in ontvangst zal nemen.

2. Het paard zal door opdrachtnemer gehuisvest worden op zijn handelsstal te ………………..l. Opdrachtnemer zal het paard naar beste weten en kunnen huisvesten, verzorgen en trainen.

3. Opdrachtnemer zal het paard aan potentiële kopers te koop aanbieden. Hierbij zal het paard door opdrachtnemer op professionele wijze worden gepresenteerd (voorgereden).

4. Opdrachtgever zal het paard aan opdrachtnemer voor de duur van twee maanden beschikbaar stellen. De kosten van onderhoud, verzorging, stalling en training gedurende deze periode komen voor rekening van opdrachtnemer.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd om het paard van opdrachtgever te verkopen voor een bedrag ad …………………. euro. Ingeval het paard door opdrachtnemer voor een hoger bedrag wordt verkocht komt het verschil tussen dit bedrag en het bedrag ad ……………….. euro opdrachtnemer toe.

6. Indien gewenst vermag de potentiële koper het paard laten keuren door een dierenarts. Alsdan dient het paard binnen een straal van 30 kilometer berekend vanaf de stal van opdrachtnemer gekeurd te worden. De kosten hiervan komen voor rekening van deze potentiële koper dan wel opdrachtnemer.

7. Het is opdrachtnemer niet toegestaan het paard te vervoeren dan wel op een ander adres te huisvesten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Uitzondering hierop is ingeval het paard dringende veterinaire zorg behoeft en terzake hiervan vervoerd dient te worden.

8. Indien het paard na het verstrijken van de termijn zoals genoemd in punt 4 niet is verkocht zal opdrachtnemer het paard onverwijld aan opdrachtgever weer beschikbaar stellen. Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer alsdan geen bedrag verschuldigd zijn. Evenmin kan opdrachtnemer enige aanspraak maken op provisie ingeval het paard later door opdrachtgever dan wel anderen verkocht wordt.

9. Indien opdrachtnemer namens opdrachtgever een verkooptransactie van het paard realiseert dienen navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:

a. partijen zullen een door opdrachtgever opgestelde dan wel goedgekeurde koopovereenkomst ondertekenen;
b. het paspoort en het stamboekpapier van het paard zal door opdrachtgever aan opdrachtnemer dan wel aan de koper eerst worden verstrekt nadat de koopsom aan opdrachtgever is voldaan, en
c. opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd om namens opdrachtgever als bemiddelaar op te treden.

10. Ingeval van calamiteiten – waaronder verstaan opgetreden aandoeningen bij het paard – is opdrachtnemer verplicht opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen.

11. Ingeval opdrachtnemer in strijd handelt met hetgeen in deze overeenkomst is bepaald is opdrachtgever gerechtigd het paard onverwijld op te halen gelijk opdrachtnemer verplicht is het paard onverwijld aan opdrachtgever af te geven.

12. Alle eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden berecht door de rechtbank te Haarlem, voor zover het niet gaat om geschillen waarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.

Aldus in tweevoud opgemaakt te ………………, d.d. ……………….. en ondertekend…………………… ……………………..
opdrachtgever opdrachtnemer

0 Comments:

<< Home