Monday, June 27, 2005

Pleidooi voor het Paard


Het boek Pleidooi voor het paard, Zaken uit de hippische advocatuur ligt in de boekhandel. Het is een 'must' voor wie alles wil weten over paarden en hun juridische context. Koopkwesties, aansprakelijkheidszaken en de rechten en plichten van ruiter en pensionstalhouder, alles komt aan bod. Wil je juridisch goed beslagen ten ijs komen, dan is Pleidooi voor het paard een aanrader. ISBN nummer 9054391529. Het boek is ook te bestellen via www.paardenboek.nl

Monday, May 23, 2005

Voorbehoud contracten

Voorbehoud contracten

1. Aan de overeenkomsten/contracten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ze dienen vooral ter illustratie. Elke overeenkomst tussen personen en/of partijen dient op maat gemaakt te worden met dien verstande dat geen enkele kwestie identiek is. Het gaat erom wat partijen afspreken en dat dat in de juiste juridische context wordt geplaatst. Deze voorbeeldcontracten kunnen daar een waardevolle hulp bij zijn, ze kunnen dienen als basis voor uw eigen contract. Kopiëren en bewerken is geen enkel bezwaar.

Friday, May 20, 2005

Huurovereenkomst paard

H U U R O V E R E E N K O M S T P A A R DOndergetekenden:

1. De heer / mevrouw …………………, wonende te ……………….., hierna te noemen ‘Huurder’;

en

2. De stoeterij ‘………………………….’, gevestigd te ………………………………, hierna te noemen ‘De Stoeterij‘,


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- De Stoeterij eigenaar is van de goedgekeurde dekhengst ‘…………………………‘, geboren op ……………….. en een afstamming van …………………;

- Dit paard door Huurder van De Stoeterij zal worden gehuurd ten behoeve van de dekdienst;

- De Stoeterij en Huurder omtrent deze overeenkomst het navolgende met elkaar hebben afgesproken.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. Deze overeenkomst zal op ……………. ingaan en van rechtswege – zonder dat opzegging hiertoe vereist is – op …………………, te weten het einde van het dekseizoen …………….. – eindigen.

2. Het paard zal door Huurder gehuisvest worden op zijn stal te …………………………………. Huurder zal het paard naar beste weten en kunnen huisvesten en verzorgen.

3. Huurder zal het paard als dekhengst aanbieden. Dit zal door Huurder op professionele wijze geschieden.

4. De kosten van onderhoud – waaronder begrepen de kosten van hoefbeslag -, verzorging en stalling gedurende de periode van deze overeenkomst komen voor rekening van Huurder. De reguliere dierenartskosten – reguliere behandelingen en veel voorkomende kleine behandelingen – komen voor rekening van Huurder. Niet incidentele dierenartskosten – waaronder verstaan opname kliniek en uitvoering van operaties – komen voor rekening van De Stoeterij.

5. De Stoeterij is gerechtigd om het paard binnen de duur van deze overeenkomst weer op te halen ingeval het paard door De Stoeterij wordt verkocht. Alsdan zal De Stoeterij aan Huurder voor de verdere duur van deze overeenkomst een vergelijkbare dekhengst beschikbaar stellen en wel onder de voorwaarden zoals in deze overeenkomst neergelegd.

6. De huurprijs bedraagt: ………………….

7. Het dekgeld bedraagt € ……………….. per merrie. Ingeval de merrie niet drachtig wordt is geen dekgeld verschuldigd. Van de dragende merries zal Huurder een bedrag ad € ……………. per dekking per merrie aan De Stoeterij afdragen. De Stoeterij dient hieromtrent aan Huurder haar bankrekeningnummer te verstrekken waarop de afdrachten gestort dienen te worden.

8. Het risico van het verblijf van het paard bij Huurder komt voor rekening van De Stoeterij met uitzondering van die gevallen waarin de wettelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Huurder dekking biedt. Huurder is geenszins verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die de hengst oploopt gedurende het verblijf bij Huurder tenzij er sprake is van opzet dan wel roekeloosheid zijdens Huurder.

9. De Stoeterij dient het paard zelf te verzekeren tegen ziekte, dood, ongeval en ziektekosten.

10. Ingeval van calamiteiten – waaronder verstaan opgetreden aandoeningen bij het paard – is Huurder verplicht De Stoeterij hiervan onverwijld in kennis te stellen. Huurder is gerechtigd om indien de situatie dit noodzakelijk maakt het paard te laten behandelen door een dierenarts en indien dit uit deze overeenkomst blijkt voor rekening van De Stoeterij zonder overleg met De Stoeterij – ingeval nader overleg om welke reden dan ook niet (meer) mogelijk is.

11. Ingeval Huurder in strijd handelt met hetgeen in deze overeenkomst is bepaald is De Stoeterij gerechtigd het paard onverwijld op te halen gelijk Huurder verplicht is het paard onverwijld aan De Stoeterij af te geven.

12. Huurder zal zelf zorgdragen voor het aftappen van de sperma en het insemineren van de merries.

13. De Stoeterij is gerechtigd om van Huurder sperma van de hengst af te nemen. De kosten hiervan bedragen € ………….. per merrie, welk bedrag De Stoeterij aan Huurder direct verschuldigd is, terwijl De Stoeterij tevens de kosten van transport (te weten van Huurder rechtstreeks naar De Stoeterij) aan Huurder zal vergoeden.

14. Huurder zal het paard niet trainen, maar wel zorg dragen voor de noodzakelijke dagelijkse beweging.

15. Alle eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden berecht door de rechtbank te ………………., voor zover het niet gaat om geschillen waarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.

Aldus in tweevoud opgemaakt te ………………, d.d. ……………….. en ondertekendHuurder De Stoeterij

Verkoop/Bemid.overeenkomst

V E R K O O P/B E M I D D E L I N G S O V E R E E N K O M S TOndergetekenden:

1. De heer / mevrouw ………………, wonende te ………………., hierna te noemen ‘opdrachtgever’;

en

2. De heer / mevrouw …………….., wonende te …………………., hierna te noemen ‘opdrachtnemer‘,


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- Opdrachtgever eigenaar is van het paard ‘……………‘, geboren op …………………, ingeschreven onder levensnummer ………………….;

- Dit paard een afstamming is van ………………………;

- Dit paard door opdrachtgever van opdrachtnemer is gekocht op ………….. zulks voor een koopsom ad ……………. euro;

- Opdrachtgever bovengenoemd paard wenst te verkopen en dat opdrachtnemer hierin zal bemiddelen.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. Opdrachtgever zal op ……………….. – of zoveel later indien dit voor opdrachtgever wenselijk is – het paard aan opdrachtnemer afgeven ten behoeve van verkoopdoeleinden gelijk opdrachtnemer het paard van opdrachtgever in ontvangst zal nemen.

2. Het paard zal door opdrachtnemer gehuisvest worden op zijn handelsstal te ………………..l. Opdrachtnemer zal het paard naar beste weten en kunnen huisvesten, verzorgen en trainen.

3. Opdrachtnemer zal het paard aan potentiële kopers te koop aanbieden. Hierbij zal het paard door opdrachtnemer op professionele wijze worden gepresenteerd (voorgereden).

4. Opdrachtgever zal het paard aan opdrachtnemer voor de duur van twee maanden beschikbaar stellen. De kosten van onderhoud, verzorging, stalling en training gedurende deze periode komen voor rekening van opdrachtnemer.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd om het paard van opdrachtgever te verkopen voor een bedrag ad …………………. euro. Ingeval het paard door opdrachtnemer voor een hoger bedrag wordt verkocht komt het verschil tussen dit bedrag en het bedrag ad ……………….. euro opdrachtnemer toe.

6. Indien gewenst vermag de potentiële koper het paard laten keuren door een dierenarts. Alsdan dient het paard binnen een straal van 30 kilometer berekend vanaf de stal van opdrachtnemer gekeurd te worden. De kosten hiervan komen voor rekening van deze potentiële koper dan wel opdrachtnemer.

7. Het is opdrachtnemer niet toegestaan het paard te vervoeren dan wel op een ander adres te huisvesten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Uitzondering hierop is ingeval het paard dringende veterinaire zorg behoeft en terzake hiervan vervoerd dient te worden.

8. Indien het paard na het verstrijken van de termijn zoals genoemd in punt 4 niet is verkocht zal opdrachtnemer het paard onverwijld aan opdrachtgever weer beschikbaar stellen. Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer alsdan geen bedrag verschuldigd zijn. Evenmin kan opdrachtnemer enige aanspraak maken op provisie ingeval het paard later door opdrachtgever dan wel anderen verkocht wordt.

9. Indien opdrachtnemer namens opdrachtgever een verkooptransactie van het paard realiseert dienen navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:

a. partijen zullen een door opdrachtgever opgestelde dan wel goedgekeurde koopovereenkomst ondertekenen;
b. het paspoort en het stamboekpapier van het paard zal door opdrachtgever aan opdrachtnemer dan wel aan de koper eerst worden verstrekt nadat de koopsom aan opdrachtgever is voldaan, en
c. opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd om namens opdrachtgever als bemiddelaar op te treden.

10. Ingeval van calamiteiten – waaronder verstaan opgetreden aandoeningen bij het paard – is opdrachtnemer verplicht opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen.

11. Ingeval opdrachtnemer in strijd handelt met hetgeen in deze overeenkomst is bepaald is opdrachtgever gerechtigd het paard onverwijld op te halen gelijk opdrachtnemer verplicht is het paard onverwijld aan opdrachtgever af te geven.

12. Alle eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden berecht door de rechtbank te Haarlem, voor zover het niet gaat om geschillen waarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.

Aldus in tweevoud opgemaakt te ………………, d.d. ……………….. en ondertekend…………………… ……………………..
opdrachtgever opdrachtnemer

Trainings/Verkoopovereenkomst

T R A I N I N G S/V E R K O O P O V E R E E N K O M S T

Ondergetekenden:

1. De heer / mevrouw ……………………….., wonende te ……………………, hierna te noemen ‘opdrachtgever’,

en

2. De ………………………… , gevestigd te …………… , hierna te noemen ‘opdrachtnemer‘,


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- Opdrachtgever eigenaar is van het paard ‘…………………………‘, geboren op …………………………., ingeschreven onder levensnummer …………………;

- Dit paard een afstamming is van …………………………..;

- Opdrachtgever bovengenoemd paard wenst te laten trainen door opdrachtnemer, en

- Opdrachtgever bovengenoemd paard wenst te verkopen en dat opdrachtnemer hierin zal bemiddelen.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. Opdrachtgever zal op ………………………….. het paard aan opdrachtnemer afgeven ten behoeve van verkoopdoeleinden gelijk opdrachtnemer het paard van opdrachtgever in ontvangst zal nemen.

2. Het paard zal door opdrachtnemer gehuisvest worden op haar Stal te …… (Plaats). Opdrachtnemer zal het paard naar beste weten en kunnen huisvesten, verzorgen en trainen.


3. Opdrachtnemer zal het paard aan potentiële kopers te koop aanbieden. Hierbij zal het paard door opdrachtnemer op professionele wijze worden gepresenteerd (voorgereden).

4. Opdrachtgever zal het paard aan opdrachtnemer voor de duur van tenminste ……………………. maanden beschikbaar stellen. De kosten van onderhoud, verzorging, stalling en training gedurende deze periode komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen:
Stalling: €…
Training: €…
Hoefsmid: pm
Dierenarts: pm
Deze kosten dien bij vooruitbetaling te worden voldaan middels overmaking op bankrekeningnummer:…………………………..


5. Opdrachtnemer is gerechtigd om het paard van opdrachtgever te verkopen voor een bedrag ad ………………….. euro. Ingeval het paard door opdrachtnemer voor een hoger bedrag wordt verkocht komt het verschil tussen dit bedrag en het bedrag ad ………………… euro opdrachtnemer toe. Daarbij ontvangt opdrachtnemer van opdrachtgever bij verkoop van het paard een direct opeisbare provisie ad 10% van de koopsom.

6. Indien gewenst vermag de potentiële koper het paard laten keuren door een dierenarts. Alsdan dient het paard binnen een straal van 40 kilometer berekend vanaf de stal van opdrachtnemer gekeurd te worden. De kosten hiervan komen voor rekening van deze potentiële koper dan wel van opdrachtgever.

7. Het is opdrachtnemer niet toegestaan het paard te vervoeren dan wel op een ander adres te huisvesten zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever. Uitzondering hierop is ingeval het paard dringende veterinaire zorg behoeft en terzake hiervan vervoerd dient te worden.

8. Indien het paard na het verstrijken van de termijn zoals genoemd in punt 4 dan wel een termijn zoals partijen die zijn overeengekomen niet is verkocht zal opdrachtnemer het paard onverwijld aan opdrachtgever weer beschikbaar stellen. Evenwel zal opdrachtgever aan opdrachtnemer provisie (zoals bedoeld in punt 5) verschuldigd zijn ingeval het paard binnen 3 maanden nadat het paard niet meer bij opdrachtnemer gehuisvest is door opdrachtgever dan wel door derden verkocht wordt.

9. Indien opdrachtnemer namens opdrachtgever een verkooptransactie van het paard realiseert dienen navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:

a. partijen zullen een door opdrachtgever opgestelde dan wel goedgekeurde koopovereenkomst ondertekenen;
b. het paspoort en het stamboekpapier van het paard zal door opdrachtgever aan opdrachtnemer dan wel aan de koper eerst worden verstrekt nadat de koopsom aan opdrachtgever is voldaan, en
c. opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd om namens opdrachtgever als bemiddelaar op te treden.

10. Ingeval van calamiteiten – waaronder verstaan opgetreden aandoeningen bij het paard – is opdrachtnemer verplicht opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen.

11. Opdrachtgever is verplicht het paard op verzoek van opdrachtnemer op te halen binnen een termijn van 1 week nadat opdrachtnemer hiertoe het verzoek heeft gedaan, waarbij een nadere motivatie zijdens opdrachtnemer niet vereist is.

12. Opdrachtgever is gerechtigd het paard te allen tijde op te halen en derhalve deze overeenkomst te doen eindigen echter met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 4 en artikel 8, waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer tevens de kosten zoals vermeld in artikel 4 aan opdrachtnemer verschuldigd is tot en met een periode van 3 weken nadat het paard is opgehaald.

13. Alle eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden berecht door de rechtbank te …………………………, voor zover het niet gaat om geschillen waarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.
Aldus in tweevoud opgemaakt te ………………, d.d. ……………….. en ondertekend

………………………… De heer / mevrouw
………………………..
opdrachtgever opdrachtnemer

Instructie-overeenkomst

I N S T R U C T I E-O V E R E E N K O M S T

Ondergetekenden:

1. De heer / mevrouw ……………………………….., wonende te ………………………….., hierna te noemen ‘de leerling’;

en

2. ………………………………………, hierna te noemen ‘De instructeur‘,


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. Tussen partijen is een overeenkomst van opdracht gesloten inhoudende dat De instructeur aan de leerling onderricht, training en begeleiding verzorgt op het gebied van het dressuurrijden. Hierbij neemt de leerling met eigen paard of pony deel aan een van te voren afgesproken les van De instructeur.

2. Het betreden van het terrein van De instructeur door de leerling (en paard of pony) geschiedt geheel voor eigen risico. De instructeur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan de leerling wordt toegebracht tenzij er zijdens De instructeur sprake is van opzet dan wel roekeloosheid.

3. De instructeur beveelt de leerling aan om tijdens het dressuurrijden een valhelm te dragen. Ingeval de leerling deze aanbeveling niet opvolgt komen de risico’s hiervan geheel voor rekening van de leerling.

4. De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij / zij en / of zijn / haar paard / pony aan derden dan wel aan De instructeur toebrengt.

5. De leerling is verplicht om de aanwijzingen van De instructeur met betrekking tot het lesgeven, het gebruik van de rijhallen, de accommodatie en het parkeerterrein stipt op te volgen.

Aldus in tweevoud opgemaakt te ………………, d.d. ……………….. en ondertekend


…………………………. ………………………….
De instructeur De leerling

Indien de leerling minderjarig is dient deze overeenkomst door de ouder / wettelijke
vertegenwoordiger ondertekend te worden.

Pensionstallingsovereenkomst

PENSIONSTALLINGSOVEREENKOMST

1. De ondergetekenden Stal …………………………………………….., gevestigd te …………………………………………., hiema te noemen 'de pensionstal' enerzijds en

2. eigenaar van het paard : …………………………………………………. de 'eigenaar' anderzijds, verklaren bij ondertekening van dit contract te zijn overeengekomen:

1. Dat de eigenaar zijn hierboven omschreven paard/pony op de pensionstal in pension zal stallen in een door de pensionstal aangewezen stal met gebruikmaking van de faciliteiten. De pensionstal houdt zich het recht voor tijdens het plaatsvinden van evenementen het recht om te rijden in de rijhallen tijdelijk op te schorten ofte beperken.

2. Dat deze overeenkomst wederzijds kan worden opgezegd d.m. v. een aangetekende brief, mits een opzegtermijn van 1 ( een) maand in acht wordt genomen, behoudens in geval van overnlacht; in het laatste geval zal de opzegtermijn komen te verval1en.

3. Dat de eigenaar zich verplicht aan de pensionstal het pensiongeld maandelijks per bank op rekeningnummer …………………………. vooruit te betalen; uiterlijk op de 1 e dag van de maand. Bij niet tijdige betaling zijn de rente- (1% per maand) en incassokosten voor rekening van de eigenaar.

4. Dat de pensionstal het recht heeft; indien hij -de eigenaar- met betrekking tot het onder artikel 3 gestelde in gebreke zal blijven, op zijn paard/pony het retentierecht uit te oefenen en dat gedurende de uitoefening van bedoeld recht de kosten geheel voor de eigenaar zijn.

5. Dat de pensionstal gerechtigd is om tussentijds de onder artikel 3 genoemde kosten te verhogen indien de geldende dagprijs van de foerage, eventuele stijging van lonen en sociale lasten etc. daartoe aanleiding mochten geven, echter niet zonder aanzegging vooraf aan de eigenaar .De eigenaar heeft dan het recht om per de eerst volgende notavervaldatum het contract op te zeggen.

6. Dat de eigenaar zich verplicht het paard/pony jaarlijks tegen influenza en rhino pneumonie en tegen tetanus te laten enten en regelmatig te ontwormen.

7. Dat de pensionstal het recht heeft om in geval van ziekte van het paard/pony zonder voorkennis van de eigenaar de hulp van de veearts in te roepen; de pensionstal heeft de verplichting om ziekte en blessures, het paard/pony overkomen, zo spoedig mogelijk aan de eigenaar te melden.

8. Dat de eigenaar verklaart een WA-verzekering afgesloten te hebben waarin schade welke het paard/pony aan derden toebrengt is meeverzekerd (inclusief aan bedrijf en de mensen die daar werken).

9. Dat de eigenaar verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle schade veroorzaakt
door hem/haar of het paard/pony aan derden. Ook is de eigenaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade aan de inrichting van de rijhal, stalling en van de ruimte waar de pensionstallen, solarium en wasplaats gevestigd zijn.

10. Dat de pensionstal nimmer aansprakelijk is voor schade van het paard/pony overkomen; tenzij opzet of grove nalatigheid van de zijde van de pensionstal kan worden aangetoond

11. Dat de pensionstal evenmin aansprakelijk kan worden gesteld voor schade door het paard/pony aan derden toegebracht, tenzij opzet of grove nalatigheid van de zijde van de pensionstal kan word en aangetoond.

12. Dat de eigenaar verklaart kennisgenomen te hebben van de huisregels die als bijlage deel uitmaken van deze overeenkomst en verklaart deze zal naleven of zal doen laten naleven.

13. Dat dit contract wordt beëindigd door: a. opzegging van de overeenkomst
b. overmacht met onmiddellijke ingang
c. ontbinding wegens het (herhaaldelijk) schenden van de huisregels. In dat geval heeft de pensionstal het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te achten door schriftelijke mededeling aan de eigenaar in welk geval de overeenkomst automatisch en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zal zijn.

14. Dat tevens het volgende van toepassing is:
a. de pensionprijs maande1ijks bedraagt;
b. de betaling vooruit geschiedt met als uiterlijke datum de 1 e dag van de maand op rekeningnummer: ……………………………………ten name van Stal ………………………...
c. in de pensionprijs naast de stalling is begrepen: standaard voer, standaard hooi, en standaard stro;
d. bij afzonderlijk schriftelijk vastgelegde afspraak kan afgeweken worden van het onder c. gestelde.

15. Dat op deze overeenkomst tevens van toepassing is het stalreglement …………………………….. welke afzonderlijk door de pensionstal aan de eigenaar is verstrekt.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te ……………………………………………. d.d. ……………….
De eigenaar voornoemd de pensionstal

Koopovereenkomst

K O O P O V E R E E N K O M S TOndergetekenden:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht met beperkte aansprakelijkheid ………………………………, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer ……………………, hierna te noemen ‘ verkoper ’;

en

2. De heer / mevrouw …………………….., wonende te ……………………., hierna te noemen ‘ koper ‘,


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- Verkoper eigenaar is van het paard ‘ …………………….. ‘, geboren op ………………, ingeschreven onder levensnummer ………………;

- Dit paard een afstamming is van ………………………………………..;

- Dit paard beschikt over het chipnummer ………………………..;

- Verkoper bovengenoemd paard zal verkopen aan koper en dat partijen hieromtrent het navolgende zijn overeengekomen.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. Verkoper verklaart te hebben verkocht gelijk koper verklaart te hebben gekocht op ……………….. het paard …………………….., hierna te noemen ‘ het paard ‘, zulks tegen een koopsom ad ……………….. (zegge ………………………………………..).


2. Het is koper bekend dat het paard ………………………………………….

3. Koper heeft kennis genomen van de volgende stukken:
- …………………………………………………………

4. De bescheiden zoals opgesomd in punt 4 zullen door de verkoper bij de levering van het paard aan koper worden overhandigd.

5. Koper zal op kosten van koper / verkoper het paard een volledig klinisch en röntgenologisch onderzoek laten ondergaan teneinde eventuele veterinaire bezwaren tegen goedkeuring van het paard tijdig te onderkennen. Koper is gerechtigd zelf een dierenarts hiervoor aan te wijzen mits deze dierenarts is gevestigd binnen een straal van 40 kilometer van de plaats waar het paard is gestald en de keuring in ieder geval een week voor de levering zal plaatsvinden.

6. Mochten de in punt 5 genoemde veterinaire bezwaren zich voordoen en de dierenarts geen positief aankoopadvies verstrekt, dan zal deze koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn. Koper is alsdan niet gehouden het paard af te nemen.

7. Koper dient ervoor zorg te dragen dat de koopsom ad ………………………. vóór de levering aan verkoper is voldaan middels overmaking op het door verkoper aan koper reeds bekend gemaakte bankrekeningnummer.

8. Ingeval de levering onverhoopt niet op de overeengekomen termijn, te weten …………………………., kan plaatsvinden ingevolge een omstandigheid die niet te wijten is aan verkoper – waaronder verstaan ziekte van het paard – zal de levering zo veel later plaatsvinden dan dat bedoelde omstandigheid zich niet meer voordoet doch uiterlijk binnen 2 maanden na ondertekening van deze koopovereenkomst.

9. Ingeval verkoper het paard niet kan leveren ingevolge een bij het paard opgetreden ongeschiktheid en deze ongeschiktheid in ieder geval langer dan 2 maanden na ondertekening van deze koopovereenkomst zal voortduren, zal deze koopovereenkomst van rechtswege zijn ontbonden. Alsdan zal koper verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid omtrent geleden dan wel te lijden schade, welke zou kunnen voortvloeien uit het niet leveren van het paard. Evenmin is koper alsdan gerechtigd om alsnog nakoming van verkoper te verlangen.

10. Koper verklaart het paard te hebben aanvaard in de conditie waarin het paard zich ten tijde van de levering bevindt. Verkoper biedt geen enkele garantie omtrent de ontwikkeling van het paard als sportpaard. Het risico hiervan komt geheel voor rekening van koper.

11. Het is koper bekend dat verkoper het paard heeft verzekerd bij …………………verzekeringen. Deze verzekering zal op het moment van levering door verkoper worden beëindigd. Het staat koper geheel vrij om vanaf dat moment zelf een verzekering af te sluiten.

12. Vanaf het moment van levering (het moment dat verkoper het paard fysiek zal overdragen aan koper op het terrein van koper, te weten aan de ………………………….) komt het paard geheel voor rekening en risico van koper.

13. Alle eventuele uit deze koopovereenkomst voortvloeiende geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden berecht door de rechtbank te …………., voor zover het niet gaat om geschillen waarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.


Aldus in tweevoud opgemaakt te ………………, d.d. ……………….. en ondertekend
De heer / mevrouw
……………………….
Verkoper Koper